Portada.

Esquema 5. Agents del mercat.

Tornar al text.Tornar al text.

Esquema 5.

Els agents del mercat poden ser empreses (a l'esquerra del quadre), productors-consumidors (al centre) i simples consumidors (a la dreta). S'indiquen també els estatuts socials de cadascun d'aquests agents mercantils.

Pel que fa al Tresor Públic (Comunitari), aquest s'alimenta:

  1. monetàriament, de l'Impost de Solidaritat Social sobre compres (diner actiu);
  2. dineràriament, dels saldos positius diaris de tots els cc/cc a la vista (diner passiu), i
  3. econòmicament, dels excedents de mercaderies produïdes, calculades als seus preus de venda, tant per inversió com per consum.
Cal recordar:
  1. que els productors-consumidors esdevenen simples consumidors quan utilitzen els cc/cc d'Estalvi de Consum (vegeu esquema número 6);
  2. que l'impost de Solidaritat Social el situem dintre del cicle de consum perquè, en definitiva, és alimentat per l'últim comprador.
Llegenda:
mp, mercaderies produïdes ----->
Mp, mercaderies productores _._._._._.>
um, unitats monetàries .....>
umc, unitats monetàries comunitàries _____>
T, treball; EE, equip empresarial; K, capital; I, invent.

Tornar al text.Tornar al text.


Portada.